Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на РРО?

Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на РРО?
(Консультує Державна фіскальна служба України)

zir.sfs.gov.ua
від 14 листопада 2018 р.

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР “Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” із
змінами та доповненнями книга обліку розрахункових операцій (далі – книга ОРО) – прошнурована і належним
чином зареєстрована в контролюючих органах, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних
розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).
Згідно з п. 2 глави 1 розд. II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 N 547 із змінами та
доповненнями (далі – Порядок), реєстрація книг ОРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем
обліку суб’єкта господарювання як платника податків.
Суб’єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати книги ОРО за
місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб’єкт,
територіальної громади.
Національні оператори можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням своїх відокремлених
підрозділів або господарських одиниць, де будуть використовуватися книги ОРО:
Публічне акціонерне товариство “Укрпошта” – за місцезнаходженням відділень;
Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” – за місцезнаходженням центрів та цехів телекомунікаційних
послуг;
Державне підприємство спеціального зв’язку – за місцезнаходженням вузлів та пунктів спеціального
зв’язку;
Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” – за місцезнаходженням станцій, підрозділів
локомотивного, вагонного, колійного, вантажного, пасажирського та інших господарств, необхідних для
забезпечення роботи залізничного транспорту.
Книги ОРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи
реєструються за кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України юридичної особи.
Згідно з п. 3 глави 1 розд. ІІ Порядку книга ОРО реєструється на кожний реєстратор розрахункових
операцій (далі – РРО), при цьому кількість книг ОРО, що реєструються одночасно, не обмежується. Форму книги
ОРО на РРО наведено в додатку 1 до Порядку.
Фіскальний номер книги ОРО на РРО складається з фіскального номера РРО та літери “р”.
Пунктом 5 глави 1 розд. ІІ Порядку визначено, що фіскальний номер другої та наступних книг ОРО
складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на РРО, та проставленого через дріб
порядкового номера наступної книги ОРО.
Після скасування реєстрації фіскальний номер закривається та надалі не використовується.
Відповідно до п. 6 глави 1 розд. ІІ Порядку книга ОРО повинна бути прошнурована, послідовно
пронумерована та мати належним чином установлені засоби контролю, щоб унеможливити розшнурування книги
ОРО або вилучення її аркушів без порушення цілісності засобу контролю.
Титульна сторінка книги ОРО має містити дані про суб’єкта господарювання, кількість аркушів, номер
установленого засобу контролю та дані про РРО у разі реєстрації книги ОРО на РРО (модифікація, заводський і
фіскальний номери, версія програмного забезпечення).
Згідно з абзацом першим п. 8 глави 1 розд. ІІ Порядку перша книга ОРО на РРО реєструється одночасно з
реєстрацією РРО.
Датою реєстрації першої книги ОРО на РРО є дата реєстрації РРО (абзац другий п. 8 глави 1 розд. ІІ
Порядку).
Підставою для реєстрації другої та наступних книг ОРО на РРО в контролюючому органі є надходження до
цього органу реєстраційної заяви за формою N 1-КОРО (додаток 3 до Порядку) (абзац третій п. 8 глави 1 розд. ІІ
Порядку). Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою –
підприємцем із зазначенням дати подання (абзац четвертий п. 8 глави 1 розд. ІІ Порядку).
Суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді,
можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами телекомунікаційного
зв’язку з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року N 851-ІV “Про електронні документи та
електронний документообіг” та від 05 жовтня 2017 року N 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги” (далі –
Закон N 2155) (абзац п’ятий п. 8 глави 1 розд. ІІ Порядку).
Відповідно до п. 7 розд. VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону N 2155 до приведення
законодавства у відповідність із Законом N 2155 закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються
в частині, що не суперечить Закону N 2155.
Порядок та строки розгляду контролюючим органом заяв, поданих в електронному вигляді, є такими
самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді (абзац шостий п. 8 глави 1 розд. ІІ Порядку).
Відповідно до п. 11 глави 1 розд. ІІ Порядку у разі відсутності підстав для відмови в реєстрації книги ОРО
посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви проводить реєстрацію
книги ОРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.
Після реєстрації книги ОРО на РРО в контролюючому органі суб’єкт господарювання вносить на титульну
сторінку книги ОРО запис щодо фіскального номера та найменування контролюючого органу, яким здійснено
реєстрацію книги ОРО.
Коментар: “Після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо
затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів
сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій абзац четвертий п. 8 глави 1 розд. ІІ Порядку
буде викладено у новій редакції, передбаченій абзацами шістнадцятим, cімнадцятим п.п. 2 п. 3 змін, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 N 773 (далі -Наказ N 773), а абзац п’ятий – у редакції,
передбаченій абзацом вісімнадцятим п.п. 2 п. 3 змін, затверджених Наказом N 773”.